VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUTOŠKOLY  JAHODA  provozovatele: 

Ranč Solný potok IČ  22847405

Platné od 1. 7. 2016

1.

Poskytovatel služby v rozsahu " provozování autoškoly "  ( výuka a výcvik, kondiční jízdy, školení řidičů ) - dále jen " Dodavatel " : Ranč Solný potok IČ  22847405

e-mail : autoskolajahoda@hyncice.cz.

2.

Spotřebitel ( dále jen "Žák" ) je osoba, která čerpá ( nebo plánuje čerpat) služby "Dodavatele" ( teoretická výuka, praktický výcvik, školení, kondiční jízdy, vrácení řidičského oprávnění, individuální výcvik).

3. Vznik smluvního vztahu nastává v momentě, kdy se " Žák" přihlásí k čerpání služby – předá autoškole žádost o přijetí k výuce a výcviku včetně lékařského osvědčení.

Smlouva se uzavírá podle zákona č. 89/2012 Sb.  NOZ a zákona č. 247/2002 Sb. o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel ( dále jen „zákon „ ).

U služby "Individuální výcvik /Individuální kurz" nebo "Vrácení řidičského oprávnění" nebo "Rozšiřující výcvik" nebo "Doplňující výcvik"  nebo "Sdružený výcvik", vzniká smluvní vztah podáním podepsaného formuláře " Žádost ".

U  služby "Kondiční jízdy" vzniká smluvní vztah podáním "Přihlášky k čerpání kondičních jízd". U "Školení řidičů" nastává vznik smluvního vztahu  v momentě, kdy "Žák" uhradil  "Dodavateli" objednané služby a to v celé výši dle platného ceníku zveřejněném na www.autoskolajahoda.cz nebo v momentě, kdy "Žák" uhradil první splátku ze dvou nebo tří splátek dohodnutých při přihlášení "Žáka".

Úhrada objednaných služeb může být "Žákem" provedena hotově nebo bankovním převodem. Smluvní vztah nastává i v momentě, kdy službu za "žáka" objednala třetí osoba ( příbuzní, apod.).

Místem plnění smlouvy je město Město Albrechtice pro výcvik v řízení vozidel v minimálním provozu a město Krnov ve středním provozu. V případě požadavku k provedení jízd mino uvedená ( např.  Opava, Ostrava, Bruntál ) bude Žákovi předepsán doplatek k ceně autoškoly jenž je uveden na webových stránkách autoškoly. Příplatek je předepisován s ohledem na vzdálenost uvedených míst od místa sjednaného výkonu výuky a výcviku. Teoretická výuka a konzultace probíhají v Hynčicích v sídle autoškoly.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která podá písemnou žádost a  ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,která není nezpůsobilá k právním úkonům,která je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,která má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,která splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon,která není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

4.   Práva "Žáka", který se přihlásil k službě " Individuální výcvik " u "Dodavatele" :

5. Povinnosti "Žáka", který se přihlásil k jakémukoli čerpání služby "Dodavatele" :

6.    Práva " Dodavatele " vůči " Žákovi "

7.   Povinnosti " Dodavatele " vůči " Žákovi " :

8.  Služba INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A VÝCVIK  prováděná "Dodavatelem"  vztahuje se též pro rozšiřující, doplňující a sdružený výcvik - popis služby :

9.  Zákonem stanovené důležité lhůty, které by měl znát každý "Žák" :

10.  Služba KONDIČNÍ JÍZDY prováděné "Dodavatelem" - popis služby

11.  Služba VRÁCENÍ ŘIDIČÁKU prováděné "Dodavatelem" - popis služby

12.  Úhrada kurzovného - individuální výcvik pro skupinu „  B „

13.  Úhrada sjednané ceny - kondiční jízdy pro skupiny B

14.  Úhrada správního poplatku autoškole - vrácení řidičáku pro skupiny B

15.  Uplynutí zákonné lhůty pro výuku a výcvik - platí pro individuální výcvik pro   skupiny B

16.  Žákem provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

 17.  Autoškolou ( "Dodavatelem" )  provedené ukončení individuální, doplňovací nebo rozšiřovací výuky a výcviku před prvními závěrečnými zkouškami ( skup. B ) a finanční vyrovnání mezi "Žákem" a "Dodavatelem" - dále jen " Ukončení "

18.  Přerušení výuky a výcviku na dobu ne delší než 18 měsíců

Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy a nebo od ukončení teoretické výuky doba přesahující 6 měsíců, ve které si žadatel neobjednal u svého instruktora a nebo u vedení autoškoly žádnou cvičnou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu o přerušení a nebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové jednání za zanechání studia bez vracení zaplacené platby. Ukončení výcviku se proto provede podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora a termín je závazný.

Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast a nebo zmaření jízdy ze strany žadatele činí 300 Kč, je splatná před zahájením první následující lekce výcviku. Žadatel i instruktor autoškoly jsou povinni dostavit se na cvičnou jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor a nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně telefonicky, a to neprodleně.

Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky a nebo opakované zkoušky z praktické jízdy, zavazuje se uhradit autoškole smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, která slouží k pokrytí ušlé mzdy instruktora a nákladů autoškoly na přípravu a organizaci zkoušek. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní, rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.

Autoškola si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.

19.         Zánik firmy "Dodavatele" - dojde-li k tomuto okamžiku, dá se předpokládat, že ukončení činnosti  bude předem plánováno. Proto všichni přihlášení "žáci" budou       svědomitě předvedeni k závěrečným zkouškám. Ti "žáci", kteří požádají ihned o převod do jiné autoškoly, mají právo žádat o bezodkladné finanční vyrovnání bez účtování administrativního storna poplatku.

20. Souhlas s Obchodními podmínkami "Dodavatele"

 


 S obchodními  podmínkami jsem byl seznámen jako i s ceníkem autoškoly a s těmito souhlasím.

V Hynčicích dne  ........................